Het Pastorale Team
Onze wijkgemeente Drachten Oost heeft als visie uitgesproken dat zij een dienende gemeente wil zijn waarvan de leden omzien naar elkaar. Omzien naar elkaar is Pastoraat! Pastoraat is dus iets van de hele gemeente. We willen ons daarin bijzonder profileren als een gemeente die er wil zijn op de kruispunten van het leven van haar leden; als het er toe doet
Een team van mensen binnen onze gemeente wil aan die visie en dat profiel bijzondere inhoud geven. Het Pastorale Team bestaat uit de contactpersonen, de pastorale bezoekers, de pastorale ouderlingen en onze predikant, ds. D. van der Leij

De contactpersonen zijn de ogen en oren in de wijk. Zij zijn binnen het Pastorale Team misschien wel het meest zichtbaar door hun vele contacten. Zij brengen namens de gemeente blijken van medeleven bij lief en leed. De Pastorale bezoekers bezoeken die gemeenteleden waarvan we weten dat ze extra aandacht op prijs stellen. Hierbij kan het gaan om gemeenteleden die vanwege hun leeftijd, ziekte en/of eenzaamheid zelf het contact met de gemeente niet meer zo goed kunnen onderhouden. Maar ook na het overlijden van een naaste of andere bijzondere situaties kan extra pastorale aandacht nodig zijn. De Pastorale bezoekers doen dit samen met de ouderlingen. Onderling wordt afgestemd wie waar naar toegaat. Waar nodig wordt de predikant ingeschakeld. Dominee Boschma is onze vooruitgeschoven post. Mede om zijn professionaliteit en beschikbaarheid is hij de eerste die bij de belangrijke momenten in het leven van gemeenteleden hen bij wil staan in hun noden, maar ook bij hun vreugdevolle momenten.

Het Pastorale Team is opgesplitst en werkt in secties. Binnen de secties vindt de afstemming plaats waarbij een bijzondere rol is weggelegd voor de hoofdcontactpersonen, de spil van de sectie.
Pastoraat en pastorale gesprekken vinden plaats in volstrekte vertrouwelijkheid. Binnen de secties wordt alleen het hoog nodige aan informatie uitgewisseld. En alleen dan als het gemeentelid daarvoor zelf toestemming heeft gegeven.

De kerkelijke gemeente is te vergelijken met een grote familie. We houden de contacten met de familie levend door met elkaar mee te leven in blijde en droevige omstandigheden. Zo is het in de gemeente ook. Omdat onze gemeente groot is, zullen de gemeenteleden wel zelf initiatieven moeten nemen om ‘de kerk’ te laten delen in hun wel en wee. U kunt zelf bepalen wie u binnen uw sectie daarvoor wilt benaderen; de contactadressen vindt u in de wijkgids.