Lieve mensen,raam_menorah.jpg

De kogel is door de kerk: afgelopen dinsdag, 3 mei, zijn handtekeningen gezet op het voorlopige koopcontract, zodat de notaris alles wat gebeuren moet rondom de verkoop van de Menorah verder kan afhandelen. Een verwachte, onherroepelijke, maar ook een emotionele stap.
In het afgelopen jaar zijn heel veel dingen van de inventaris verkocht en verwijderd. Vorige week hebben mensen van de Schakel nog de laatste voorwerpen van hun gading meegenomen. Er is nu niets meer over dan alleen de doopvont, dat niet verwijderd kon worden.

Wellicht heeft u gemerkt dat de letters en de Menorah van de voorgevel ook al verwijderd zijn.
Daar hoort een verhaaltje bij. Misschien herinnert u zich nog mijn stukje over de overbuurman die de vlag zo graag wilde hebben; de vlag waarop stond: ‘Er is altijd hoop’. Elke morgen als hij de gordijnen open deed, zag hij die vlag en las hij die woorden en het hielp hem en zijn vrouw, want ze hadden het zwaar; zijn vrouw was ernstig ziek. Die vlag heeft Chris hem toen gebracht en die hangt sinds die tijd elke dag aan de gevel van zijn huis. Het gaat momenteel heel goed met zijn vrouw gelukkig. En nu: ze hebben een dochter met een wel heel bijzondere naam; zij heet ‘Menorah’. Daarom wilde deze man de letters en de Menorah graag hebben. En hij mocht ze er af halen.
Verder is een afspraak gemaakt over de klok van de Menorah. Bij de sloop zal deze voorzichtig naar beneden worden gehaald en het is de bedoeling dat deze dan een mooi plaatsje krijgt in de hal van de Zuiderkerk.

Groeten van Coby de Vries

 


 

Verkoop Menorah, update


Het is even stil geweest rond de verkoop van de Menorah. We willen u graag informeren over de huidige stand van zaken.
Bouwgroep Noord heeft de aanvraag voor wijziging bestemmingsplan in concept naar de gemeente Smallingerland gestuurd. De verwachting is dat de gemeente hier binnen een maand reactie op zal geven. Wanneer de aanvraag definitief is, zal de gemeente de aanvraag publiceren via de gebruikelijke kanalen.
Investeerder Passend Vastgoed heeft, samen met Bouwgroep Noord, op 17 juni 2021 een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de direct aanwonenden. Daar zijn zij geïnformeerd over de plannen. Wanneer er verdere ontwikkelingen rondom deze plannen zijn, hoort u weer van ons.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Marieke van Heeringen

 


Verkoop Menorah
1. Inleiding
In het “Definitief Besluit Gebouwen” van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Drachten, in vergadering bijeen op 21 januari 2019, is ten aanzien van kerkgebouw de Menorah aan het College van Kerkrentmeesters (hierna: CvK) de opdracht gegeven om op zo kort mogelijke termijn dit gebouw - al dan niet via herbestemming - te verkopen.
2. Eerste stappen
Bij het uitblijven van gegadigden voor overname van de Menorah zijn eind 2019 gesprekken gestart met de burgerlijke gemeente over de mogelijkheid tot herbestemming van de locatie. Uit die gesprekken kwam de optie tot het ontwikkelen van appartementen in de sociale huursector naar voren, iets dat ons als vertrekpunt aansprak. In een gezamenlijke oriëntatie met de gemeente kwam Bouwgroep Noord uit Drachten naar voren als een geschikte partij om deze casus nader te onderzoeken.
3. Onderzoek naar de mogelijkheden
Na een kennismakingsgesprek is Bouwgroep Noord (BGN) op basis van een tijdelijke exclusiviteit in januari 2020 gestart met een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden van de locatie. Het ging daarbij om het ontwerpen van een plan passend binnen de gemeentelijke visie en uitgangspunten, het zoeken van een belegger en het maken van een kosten- en opbrengstenraming teneinde te komen tot een indicatie van de grondopbrengst. Medio 2020 was er een eerste moment voor alle betrokkenen om de haalbaarheid te toetsen, waarbij voor ons vanzelfsprekend de potentiële grondopbrengst cruciaal was. In deze fase is door het CvK gezocht naar een onafhankelijke derde partij die voor ons het proces kon beoordelen. De vragen die wij op dat moment hadden waren voornamelijk:
• Zijn we op de goede weg, zijn er alternatieven,
• Zien we wellicht iets over het hoofd,
• Wat is een reële grondopbrengst.
De door ons benaderde partij in dezen was Kerk & Co, experts in kerkelijk vastgoed te Hillegom (https://kerkenco.nl).
4. Inventarisatie Kerk & Co
In de tweede helft van 2020 zijn er gesprekken gevoerd en is een vertegenwoordiger van Kerk & Co op werkbezoek geweest. Hun bevindingen hebben ze aan het CvK gerapporteerd.
In hun rapportage geeft Kerk & Co, uitgaande van een realistisch scenario, een prognose aangaande de mogelijke grondopbrengst.
Op basis hiervan concludeert het CvK dat de verwachte (mondelinge) uitgangspunten van BGN zich gunstig verhouden ten opzichte van de inschatting van Kerk & Co.
Kerk & Co onderschrijft tevens dat een bredere verkenning naar alle waarschijnlijkheid geen substantiële meeropbrengst zal opleveren en adviseert het CvK de uitkomst van BGN af te wachten.
5. Huidige stand van zaken
Bouwgroep Noord is in het ontwikkelproces als volgt gevorderd:
• Er ligt een plan voor 29 appartementen in de sociale huursector
• Er is een gedetailleerde kosten/opbrengsten raming gemaakt
• Het plan draagt de goedkeuring van de betrokken ambtenaren
• Het college van Burgemeester en Wethouders is akkoord met dit plan
• Er is een belegger gevonden voor de financiering van het plan
Op basis van bovenstaande uitgangspunten heeft Bouwgroep Noord een grondbod gedaan van € 400.000,- (zegge vierhonderdduizend euro) netto, dus zonder verdere kosten voor de Protestantse Gemeente te Drachten. Dit bod wordt gestand gedaan nadat de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de geplande bouw van appartementen definitief is geworden.
6. Overwegingen
In het gebouwenadvies van het CvK van 6 september 2018 staat voor de waarde van de Menorah bij gewijzigd gebruik na herbestemming een bedrag genoemd van € 640.000,-. Dit bedrag is afkomstig uit een eerder gebouwenrapport waarin verder geen uitgangspunten zijn genoemd. Op basis van de concrete mogelijkheden van de locatie, onderzocht door Kerk & Co, is een grondbod van € 400.000,- door BGN in de ogen van het CvK alleszins aanvaardbaar. Dit te meer omdat de biedende partij voor de Protestantse Gemeente te Drachten waarde heeft toegevoegd aan de locatie door het ontwikkelen van een haalbaar plan.
7. Stand van zaken op dit moment
Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Drachten heeft de Kerkenraad geïnformeerd dat zij, in lijn met de opdracht uit het Definitief Besluit Gebouwen van 21 januari 2019, zal overgaan tot het verkopen van kerkgebouw de Menorah aan Bouwgroep Noord voor een bedrag van € 400.000,- (zegge vierhonderdduizend euro) nadat de voor de bouw van de appartementen benodigde bestemmingsplanwijziging definitief is geworden. Dit voornemen is door de kerkenraad met instemming begroet.
Namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Drachten,
23 februari 2021
C. Staal, voorzitter
M. van Heeringen, secretaris